Wet kopen op afstand

Sinds februari 2001 is de “Wet bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten”, of kort gezegd de “Wet koop op afstand” in werking getreden. Deze wet beschermt de consument bij het kopen van goederen en diensten waarbij geen persoonlijk contact plaatsvindt tussen koper en verkoper. De wet beschermt dus consumenten bij de koop via internet, telefoon, post en andere communicatietechnieken. We beperken ons in dit artikel tot overeenkomsten die via internet tot stand komen.

Alleen voor consumenten
De Wet koop op afstand is alleen van toepassing op consumenten. Dit is een belangrijk criterium. Het moet gaan om een overeenkomst tussen een particulier en een bedrijf. (Prinse afdekmaterialen, ofwel h.o. M. Prinse).

Wat staat er in de Wet koop op afstand?
De belangrijkste onderwerpen die deze wet regelt zijn;

 • recht op voorafgaande informatie.
 • schriftelijke bevestiging. 
 • herroepingsrecht.
 • uitvoering.
 • ongevraagde levering.

Recht op voorafgaande informatie
De verkoper heeft een informatieplicht. Je hebt recht om vooraf voldoende en duidelijk geïnformeerd te worden in begrijpelijke termen. De verkoper is in ieder geval verplicht vóór de koop de volgende relevante informatie te verstrekken:

 • de identiteit van de verkoper: naam, adres, e-mailadres en/of telefoonnummer. 
 • de belangrijkste kenmerken van het goed of de dienst.
 • de prijs inclusief toeslagen en belastingen, zoals verzendkosten en BTW.
 • de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst.
 • of je het recht hebt om de overeenkomst binnen een bedenktijd te beëindigen.
 • de geldigheidsduur van het aanbod of de prijs.
 • de minimumduur van de overeenkomst bij periodieke levering van diensten of producten. 

Schriftelijke bevestiging
De verkoper moet van tevoren maar uiterlijk bij levering een schriftelijke bevestiging sturen dat een overeenkomst tot stand is gekomen. Het is toegestaan om dit per e-mail te doen. Naast de hierboven genoemde informatie moet in de bevestiging worden vermeld;

 • hoe je gebruik kunt maken van het recht op ontbinding; 
 • het adres van de verkoper waar je een eventuele klacht kunt indienen; 
 • informatie over eventuele garantie en service; 
 • hoe je kunt opzeggen (bij overeenkomsten van langer dan één jaar).

Herroepingsrecht
Na ontvangst van de bestelling heb je een bedenktijd van zeven werkdagen waarbinnen je de koopovereenkomst zonder opgaaf van redenen mag herroepen (ontbinden). 

Uitvoering van de overeenkomst
De verkoper moet binnen dertig dagen na de bestelling het product of de dienst leveren, tenzij hierover expliciet een andere afspraak is gemaakt. Als de bestelling niet kan worden geleverd, moet de verkoper je daarvan op de hoogte stellen en eventuele betalingen terugstorten. De verkoper mag alleen een product of dienst leveren van gelijke kwaliteit en prijs als deze mogelijkheid van tevoren is genoemd. 

Waar kun je de volledige tekst van de Wet koop op afstand vinden?
De Wet koop op afstand komt voort uit een Europese richtlijn die in alle landen van de Europese Unie van kracht is. In Nederland is deze regeling geen zelfstandige wet maar bestaat uit een serie wetsartikelen, artikel 46a t/m 46j van boek 7 Burgerlijk Wetboek om precies te zijn. Voor de exacte tekst kun je terecht op de officiële wettensite www.wetten.nl.